Tilbakemelding til Vevkom

Du er ikke logget inn så meldingen vil bli sent anonymt. Om du vil at vi skal kunne kontakte deg, vennligst logg inn.

Sivilingeniørstudiet Ingeniørvitenskap og IKT

Ingeniørvitenskap og IKT (I&IKT) er en unik og tverrfaglig sivilingeniørutdannelse som utdanner studenter med kompetanse innen både IKT og tradisjonelle ingeniørfag. Linjen ble opprettet på bakgrunn av en undersøkelse i næringslivet, som viste at det var behov for ingeniører som kan kombinere datatekniske og ingeniørfaglige kunnskaper på en helhetlig måte.

I&IKT har som mål å utdanne sivilingeniører med en tverrfaglig kompetanse. Utvikling av fremtidens teknologi vil være avhengig av at vi samtidig kan utvikle nye IKT-løsninger. Dette krever at man kan bygge bro mellom datatekniske og ingeniørfaglige utfordringer, og for å oppnå dette må man klare å ha oversikt over hele bildet.

Sivilingeniører fra Ingeniørvitenskap og IKT har den kunnskapen som kreves for å møte disse utfordringene, med solid kompetanse innen både den ingeniørfaglige og den datatekniske siden av sitt fagfelt. Studentene skal både kunne fylle rollen som fagspesialist og systemutvikler innen sitt fagområde.

Oppbygningen av studiet

Studieløpet ved I&IKT skiller seg fra andre sivilingeniørlinjer ved at den har et stort fokus på tverrfaglighet. I løpet av programmets to første år blir studentene introdusert for grunnleggende programmering og systemutvikling på lik linje med studenter fra rene IKT-rettede studieprogram. Samtidig blir studentene introdusert til ingeniørfag som mekanikk, fysikk og matematikk. Dette skal gi studentene en grundig innføring i fagområder knyttet til programmering, men samtidig et grunnlag til å bygge ut i fra når de velger spesialisering videre.

Etter fjerde semester velger studentene spesialisering blant Produkt og prosess, Marin teknikk, Konstruksjonsteknikk, Geomatikk og Petroleumsfag. Dette betyr i praksis at studenten følger det faglige løpet ved den respektive fordypningen, samtidig som man beholder en rekke IKT-fag ut studieløpet. Målet er at en student fra I&IKT skal gå ut med samme dybde i faget som studenter fra samme fagfelt, kunnskap tilsvarende en IKT-utdanning på universitetsnivå, og i tillegg ha evnen til å kombinere disse aktivt.

Geomatikk

Studieretningen geomatikk kombinerer tradisjonelle kartfag med informasjonsteknologi, og studentene innehar kompetanse fra hele prosessen, fra innsamling av data til visualisering og anvendelse. Studentene vil kunne fordype seg i tema som moderne kart, 3D-modeller, GPS, satellittdata, geografisk informasjon, laserskanning og navigasjon, og som ferdigutdannede vil de kunne jobbe innen mange forskjellige områder. Satellittposisjonering og navigasjon, klimaovervåkning ved bruk av satellitter, offshore surveying og produksjon av kartdata og ortofoto med flybilder og laserskanning.

Studenter som velger geomatikk vil kunne fordype seg videre i en av følgende hovedprofiler: kartografi/geografisk informasjonsvitenskap, fotogrammetri og geodesign.

Konstruksjonsteknikk

Studieretningen konstruksjonsteknikk tar for seg konstruksjoner i mange forskjellige målestokker. Alt fra små deler som skruer og bilkomponenter helt til store bygninger, broer og offshorekonstruksjoner. Konstruksjonsteknikk var et av de første fagfeltene som begynte å integrere IKT, og dataverktøy brukes i mange aspekter innen fagfeltet. Studentene som har valgt konstruksjonsteknikk vil ha gode kunnskaper innen styrkeberegninger og visualisering, noe som i dagens samfunn gjøres på data. Studentene har flere veldig teoretiske fag, men som ferdig utdannet vil de også se den praktiske delen teorien baseres på. Studieretningen disponerer nemlig velutstyrte og omfattende laboratorier der man kan observere fysisk oppførsel til aktuelle materialer og konstruksjoner.

Studenter som velger konstruksjonsteknikk kan velge mellom fire hovedprofiler: beregningsmekanikk, prosjektering av konstruksjoner, marin byggteknikk og geoteknikk.

Marin teknikk

Å bruke dataverktøy innen den marine næringen er effektivt og viktig, om det gjelder havbruk/fiskeri, skipsfart eller olje- og gassindustrien til havs. Studenter som velger denne retningen vil oppnå gode kunnskaper innenfor eksempelvis numerisk matematikk, modellbygging og sanntidsprogrammering, alle viktige elementer som kan brukes i kombinasjon med maritime fag. En ferdigutdannet student vil kunne drive med dimensjonering av marine konstruksjoner og utføre analyser på disse, vite hvordan man skal planlegge og oppfølge marine operasjoner som omhandler plattformer og rør over og under havoverflaten. I tillegg til å være i stand til å utvikle avanserte, automatiske regulerings- og overvåkningssystemer innen offshoreteknikk, skipsteknikk eller fiskeri/havbruk.

Studenter som velger marin teknikk kan velge mellom følgende hovedprofiler: Marin konstruksjonsteknikk, marin hydrodynamikk og marin kybernetikk.

Petroleumsfag

Petroleumsindustrien er en av de største bruksområde for datakraft i dag. Utvinning av olje og gass krever store krav til datamodellering, og studenter som velger studieretningen petroleumsfag vil kunne bruke dataverktøy til seismisk tolkning og prosessering, numerisk simulering av strømninger i reservoarer og geologisk modellering av avsetningsmiljø og oljemigrasjon. Numerisk matematikk, metoder for direkte og iterativ løsning av algebraiske ligningssystemer, og modellbygging er også områder i fokus i denne studieretningen.

Studenter som velger petroleumsfag kan velge mellom fire hovedprofiler: petroleumsteknologi,petroleumsgeofysikk, peteroleumsgeologi og integrerte operasjoner i petroleumsindustrien.

Produkt og prosess

Ved studieretningen produkt og prosess vil studentene lære alle sider rundt det å fremskaffe et produkt, helt fra den kreative og innovative delen med ide og design, via konstruksjon og engineering, til produksjon og levering. Retningen kombinerer kunnskap fra forskjellige fagdisipliner i integrerte dataverktøy som bidrar til ingeniørarbeidet på alle områder, blant annet detaljert geometrisk modellering som basis for styrkeberegninger og termiske analyser. Integrerende aktiviteter som produksjonsstyring, logistikk, prosjektledelse og kommunikasjon vil også være områder studentene får kunnskap om.

Studenter som fordyper seg i produkt og prosess kan velge mellom hovedprofilene produksjon og ledelse, varme- og strømningsteknikk, produktutvikling og materialer og integrerte operasjoner.